NNT bjerge.jpg
image1 fraktal01.jpg
image1 fraktal03 copy.jpg
NNT bjerge.jpg

New Nordic Tantra


THE GREATEST THING YOU'LL EVER LEARN

SCROLL DOWN

New Nordic Tantra


THE GREATEST THING YOU'LL EVER LEARN

 
image1 fraktal01.jpg

DET AUTENTISKE MENNESKE


Tantra er energibevidsthed. Det handler om at genskabe balancen mellem det maskuline og det feminine, både i os selv, såvel som igennem parforholdet. New Nordic Tantra handler om at finde ind til seksualenergien, som en kraft, der lever i ethvert menneske. Seksualenergien er den kreative energi, som kan vitalisere kroppen langt udover kønsorganerne, og som i sit reneste flow kan understøtte et menneskes kreative fundament. Mødet med tantra handler derfor i høj grad om, at den enkelte kommer til at mærke sig selv dybere og mere autentisk end nogensinde før, og bliver understøttet til at få genoplivet dele af sig selv, som har været undertrykt på grund af gamle traumer, blokeringer. Det kan for rigtig mange mennesker også blot handle om at pille noget af den kulturelle fernis, som vi alle har oprettet igennem livet i en moderne vesterlandsk kultur, som desværre ikke understøtter og lærer os dyb autentisk kropslig tilstedeværelse, lidt fra hinanden for at vi bedre kan nå ind til os selv. Først når kroppen og dens utrolige indre univers er koblet på, og forbundet med alt det, vi i øvrigt føler at vi er, får vi adgang til vores yderste potentiale. Man kan sige, at vi i New Nordic Tantra, ønsker at understøtte genfødslen af den sunde kropslige tilstedeværelse i ethvert menneske. Der er intet smukkere for os, end mennesker der finder tilbage ind i deres egen livskraft.

 

Verden er i opbrud, og mange forandringer finder sted. Vi tror på, at også parforholdet vil tage afgørende drejninger i denne overordnede forandringsproces, og det angår i høj grad også hvordan mænd og kvinder finder identitet. Mange føler, at de står på vaklende grund i deres kønsidentitet. Dette påvirker også parforholdet. I virkeligheden har vi brug for at bevæge os med de omskiftninger der sker, inden i os selv, og udenfor. New Nordic Tantra tilbyder et fundament, som kan støtte alle, som føler behov, i denne omstillingsproces. New Nordic Tantra er derfor ikke et færdigt produkt eller en statisk skole, men udgør snarere en organisk lærings- og udviklingsplatform for folk som ønsker at finde ind til deres mest levende og autentiske kerne, og at kunne bevæge sig i livet fra dette udgangspunkt. Vi ser ikke tantraen som en filosofi, der er ’alternativ’, eller som eksisterer i en parallelverden til samfundet i øvrigt. Vi mener, at tantraen er centeret for vores mest autentiske og naturlige udspring som mennesker.

 

THE AUTENTIC HUMAN

Tantra is energy consciousness. It's about restoring the balance between the masculine and the feminine, both in ourselves as well as through the relationship. New Nordic Tantra is about finding sexual energy as a force that lives in every human being. Sexual energy is the creative energy that can vitalize the body far beyond the genitals, and which in its purest flow can support one's creative foundation. The meeting with tantra therefore largely means that the individual is going to feel himself deeper and more authentic than ever before, and is being supported to revive parts of himself that have been suppressed due to old trauma, blockages . For many people, it may also be about popping up some of the cultural ferrets
Niche, which we all created through life in a modern Western culture, which unfortunately does not support and teach us deep authentic physical presence, a little apart to make it better for us to reach ourselves. Only when the body and its incredible inner universe are connected and connected with all that we feel we are, we gain access to our utmost potential. One can say that in New Nordic Tantra we want to support the rebirth of the healthy body presence in every human being.
There is nothing more beautiful for us than people who find back in their own vitality.
 
The world is breaking up and many changes take place. We believe that the relationship will also take decisive twists in this overall change process, and it is also very much about how men and women find identity. Many feel that they are on the ground of their gender identity. This also affects the relationship. In fact, we need to move with the changes that occur within ourselves and beyond. New Nordic Tantra offers a foundation that can support anyone who feels need in this conversion process. New Nordic Tantra is therefore not a finished product or a static school, but rather represents an organic learning and development platform for people who want to find their living and authentic core and to be able to move in life from this point of departure. We do not see the tantra as a philosophy that is 'alternative' or that exists in a parallel world to society as a whole. We believe that the tantra is the center of our most authentic and natural source of origin.

SHARED KNOWLEDGE

DET AUTENTISKE MENNESKE


Tantra er energibevidsthed. Det handler om at genskabe balancen mellem det maskuline og det feminine, både i os selv, såvel som igennem parforholdet. New Nordic Tantra handler om at finde ind til seksualenergien, som en kraft, der lever i ethvert menneske. Seksualenergien er den kreative energi, som kan vitalisere kroppen langt udover kønsorganerne, og som i sit reneste flow kan understøtte et menneskes kreative fundament. Mødet med tantra handler derfor i høj grad om, at den enkelte kommer til at mærke sig selv dybere og mere autentisk end nogensinde før, og bliver understøttet til at få genoplivet dele af sig selv, som har været undertrykt på grund af gamle traumer, blokeringer. Det kan for rigtig mange mennesker også blot handle om at pille noget af den kulturelle fernis, som vi alle har oprettet igennem livet i en moderne vesterlandsk kultur, som desværre ikke understøtter og lærer os dyb autentisk kropslig tilstedeværelse, lidt fra hinanden for at vi bedre kan nå ind til os selv. Først når kroppen og dens utrolige indre univers er koblet på, og forbundet med alt det, vi i øvrigt føler at vi er, får vi adgang til vores yderste potentiale. Man kan sige, at vi i New Nordic Tantra, ønsker at understøtte genfødslen af den sunde kropslige tilstedeværelse i ethvert menneske. Der er intet smukkere for os, end mennesker der finder tilbage ind i deres egen livskraft.

 

Verden er i opbrud, og mange forandringer finder sted. Vi tror på, at også parforholdet vil tage afgørende drejninger i denne overordnede forandringsproces, og det angår i høj grad også hvordan mænd og kvinder finder identitet. Mange føler, at de står på vaklende grund i deres kønsidentitet. Dette påvirker også parforholdet. I virkeligheden har vi brug for at bevæge os med de omskiftninger der sker, inden i os selv, og udenfor. New Nordic Tantra tilbyder et fundament, som kan støtte alle, som føler behov, i denne omstillingsproces. New Nordic Tantra er derfor ikke et færdigt produkt eller en statisk skole, men udgør snarere en organisk lærings- og udviklingsplatform for folk som ønsker at finde ind til deres mest levende og autentiske kerne, og at kunne bevæge sig i livet fra dette udgangspunkt. Vi ser ikke tantraen som en filosofi, der er ’alternativ’, eller som eksisterer i en parallelverden til samfundet i øvrigt. Vi mener, at tantraen er centeret for vores mest autentiske og naturlige udspring som mennesker.

 

THE AUTENTIC HUMAN

Tantra is energy consciousness. It's about restoring the balance between the masculine and the feminine, both in ourselves as well as through the relationship. New Nordic Tantra is about finding sexual energy as a force that lives in every human being. Sexual energy is the creative energy that can vitalize the body far beyond the genitals, and which in its purest flow can support one's creative foundation. The meeting with tantra therefore largely means that the individual is going to feel himself deeper and more authentic than ever before, and is being supported to revive parts of himself that have been suppressed due to old trauma, blockages . For many people, it may also be about popping up some of the cultural ferrets
Niche, which we all created through life in a modern Western culture, which unfortunately does not support and teach us deep authentic physical presence, a little apart to make it better for us to reach ourselves. Only when the body and its incredible inner universe are connected and connected with all that we feel we are, we gain access to our utmost potential. One can say that in New Nordic Tantra we want to support the rebirth of the healthy body presence in every human being.
There is nothing more beautiful for us than people who find back in their own vitality.
 
The world is breaking up and many changes take place. We believe that the relationship will also take decisive twists in this overall change process, and it is also very much about how men and women find identity. Many feel that they are on the ground of their gender identity. This also affects the relationship. In fact, we need to move with the changes that occur within ourselves and beyond. New Nordic Tantra offers a foundation that can support anyone who feels need in this conversion process. New Nordic Tantra is therefore not a finished product or a static school, but rather represents an organic learning and development platform for people who want to find their living and authentic core and to be able to move in life from this point of departure. We do not see the tantra as a philosophy that is 'alternative' or that exists in a parallel world to society as a whole. We believe that the tantra is the center of our most authentic and natural source of origin.

SHARED KNOWLEDGE

image1 fraktal03 copy.jpg

THE TEAM


THE TEAM


fraktal-icon-5.gif

Meet the team of New Nordic Tantra: 

 
Nat Nagini

Nat Nagini

 
J. Bro

J. Bro